Anti-doping

  Naar aanleiding  van de nieuwe WADA-code (World Anti Doping Agency) die begin 2015 van kracht ging werd ook de Vlaamse regelgeving omtrent anti-doping aangepast. We stelden de belangrijkste zaken even op een rijtje..

  WADA
  De World Anti-Doping Agency (WADA)  ontstond in 1999 als een mondiale samenwerking tussen de publieke overheden en de sportsector met als doel de strijd tegen doping aan te gaan. Het is een onafhankelijk orgaan dat zich bezig houdt met wetenschappelijk onderzoek, vorming, ontwikkeling van deskundigheid en de controle op het naleven van de WADA-code. Deze code is het kernelement van de organisatie en omvat regels en voorschriften die ervoor zorgen dat het antidopingbeleid over de hele wereld uniform en consistent toegepast wordt. Ook Vlaanderen ondertekende de Code en stemt dus in te handelen conform de opgestelde regels.

  dopinglijn
  NADO Vlaanderen (Nationale Antidopingorganisatie) staat in voor de uitvoering van het antidopingbeleid in Vlaanderen en beheert de dopinglijn. Zij vertalen m.a.w. de internationale regels van het WADA naar de Vlaamse context. 
  NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters, die u hierbij vindt.

  Met deze gids kunnen sportfederaties ouders informeren over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden.
  De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:
  • een sportief waardenkader;
  • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
  • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
  • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
  • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
  • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

  Download de anit-dopinggids voor ouders van sporters. 

  VDT

  Het Vlaams Doping Tribunaal (VDT) ondersteunt de federaties bij de organisatie van de disciplinaire procedures wat betreft dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De disciplinaire commissie zal dus de sancties toepassen die voorzien zijn in het intern tuchtreglement van de betrokken federatie.

   

  TAS
  Het Tribunal Arbitral du Sport, is gevestigd in Lausanne. Er werd in Vlaanderen geen beroepsmogelijkheid voorzien tegen beslissingen genomen door het VDT. Indien men dit toch wil doen is men aangewezen in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

   

  Ook de FIS, de internationale Ski & Snowboard federatie zegt "Clean as snow: No to doping !"

  Voor wie geldt het anti-dopingdecreet?

  De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging!

  Wat betreft de sporters wordt er een verder onderscheid gemaakt tussen elitesporters en breedtesporters. Een elitesporter neemt deel aan wedstrijden op nationaal- of internationaal niveau en is integraal onderhevig aan de bepalingen vastgelegd in de Code. Alle sporters die geen elitesporters zijn en op een lager niveau in georganiseerd verband aan sport doen, worden recreatieve- of breedtesporters genoemd. Op hen zijn sommige maar niet alle regels uit de antidoping-Code van toepassing.

  Indien je voldoet aan bepaalde criteria en dus als elitesporter beschouwd wordt, brengt de sportfederatie je hiervan op de hoogte.

  Wanneer bega ik een dopingpraktijk?

  Er bestaan 8 mogelijke overtredingen op de dopingregels die gezien worden als een dopingpraktijk.

  • De aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam van de sporter: al deze stoffen zijn terug te vinden in de dopinglijst.
   • Elitesporters moeten voor bepaalde geneesmiddelen een voorafgaandelijke toestemming vragen: Toestemming wegens therapeutische noodzaak. Het geneesmiddel mag pas gebruikt worden nadat men deze toestemming verkregen heeft. 
  • Het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of methode.
  • Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
  • Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens (whereabouts) binnen 12 maanden.
   • Zowel het alpine-skiën, freestyle-skën als snowboarden bevinden zich in categorie B. Dit wil zeggen dat de elitesporters verplicht worden hun verblijfsgegevens door te geven. Deze zijn bedoeld om onverwachts controles te kunnen uitvoeren. Als je deze gegevens niet tijdig of onvolledig invult, niet actualiseert of niet naleeft bega je een professionele fout. Het invullen van deze gegevens kan via ADAMS
  • Bedrog of poging tot bedrog bij een dopingcontrole.
  • Het bezit van verboden stoffen en methoden.
  • Het verhandelen of poging tot verhandelen van een verboden stof of methode.
  • Het toedienen, poging tot toedienen, aanmoedigen, verbergen (of eender welke andere medeplichtigheid) van een verboden stof of methode aan een sporter.

  Wat is het gevolg van een overtreding?

  Dopingpraktijken begaan door breedtesporters worden bestraft door de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap, die naast een sportieve sanctie, de sporter ook nog een geldboete tot 25.000 euro kunnen opleggen.

  Voor dopingpraktijken begaan door elitesporters en begeleiders is de federatie waar de atleten aangesloten zijn verantwoordelijk voor het opstarten van een tuchtprocedure. Sneeuwsport Vlaanderen is aangesloten bij het Vlaams Doping Tribunaal waardoor deze instaat voor de afhandeling van deze disciplinaire sancties vermeld in het tuchtreglement.

  Wordt je als elitesporter schuldig bevonden aan een dopingpraktijk, word je uitgesloten van deelname aan wedstrijden, sportevenementen en het beoefenen van sport in clubverband. De uitsluitingsperiode is afhankelijk van het feit of de dopingpraktijk als opzettelijk of onopzettelijk beschouwd wordt. Voor opzettelijke overtredingen is de standaarduitsluiting 4 jaar, voor onopzettelijke overtredingen 2 jaar.

  Indien men niet akkoord gaat met het besluit van het VDT kan beroep aangetekend worden bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

    Meer info

  Tom Coeckelberghs Tom Coeckelberghs
  High Performance Manager BOIC