Privacy beleid en disclaimer Sneeuwsport Vlaanderen VZW

Privacy beleid en disclaimer Sneeuwsport Vlaanderen vzw

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

Algemene voorwaarden

Uitgever en koper

De uitgever van deze website is:

Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 27
2600 Berchem
België
rekeningnummer: BE11 2200 9907 7048
BTW nummer:  BE0417 540 557


De koper van deze website is:

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Sneeuwsport Vlaanderen VZW in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Intellectuele bescherming content

Alle content die u op deze website terugvindt, is intellectueel beschermd door eigendomsrechten die toebehoren aan Sneeuwsport Vlaanderen vzw. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

© Sneeuwsport Vlaanderen VZW

Foto's

Belga, Tom Gastmans, Bavo Swijgers (MX Life), Kaat DM Photography, Ophelia De Schrijder, 3Gunna, Hilde Lenaerts, Gert Caremans, Lieke Lens, Tiel Bemelmans, Brian Slijper, Tamara Verschueren, Tom Koerber, Gert Caremans

Les 3 Vallées: David André, Val Thorens (Office de Tourisme)

Shutterstock

Katrien Aerts, Wouter Van den Broecke, Jean-Valère Demard, Federico Dugnani, Peter Van Doren, Ellen Goeman, Jan Verellen, Lode Nolf, Childeric Bogaert, Christophe De Groof, Christophe Coppens

Portretrecht

Leden en deelnemers staan toe dat alle gemaakte beelden (foto's en video's) in het kader van een evenement van Sneeuwsport Vlaanderen, of met diens medewerking, zonder toestemming kunnen gebruikt worden voor promotionele, redactionele (pers) doeleinden. Zowel minderjarigen en meerderjarigen staan hun portretrecht af. Leden hebben evenwel het recht om deze toestemming in te trekken, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn.

Ongevallen

Bij een ongeval kunnen alle noodzakelijke geachte stappen worden ondernoemen / alle noodzakelijkehandelingen worden getrokken, zonder na te gaan of de betrokken persoon voor de opsporting, evacuatie, bijstand, medische aangelegenheden en dergelijke meer (zie Snow Omnium) verzekerd zijn. 

Annulatiebeleid

Annuleren voor evenementen (recreatieve events, workshops, ed.) kan kosteloos ten laatste 48 uren voor aanvang van het evenement. Na deze limiet, wordt een adminstratieve kost van€15 aangerekend voor het omboeken of terugbetalen. Bij het niet opdagen zonder verwittiging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Annuleren voor opleidingen in het binnen en buitenland kan kosteloos 1 maand voor de aanvang van het evenement.
Annuleren van webshop gerelateerde artikelen is niet mogelijk, deze worden besteld na betaling is ontvangen. 

Logo's en huisstijl

De logo's en huistijl van Sneeuwsport Vlaanderen werden ontwikkeld door Mona-Lisa Venlet.

Beperking van aansprakelijkheid

Sneeuwsport Vlaanderen vzw zorgt ervoor dat de content die terug te vinden is op deze website volledig, nauwkeurig, correct en up-to-date is. Indien gepubliceerde content echter foutief is, zal Sneeuwsport Vlaanderen vzw dit zo snel mogelijk rechtzetten. Sneeuwsport Vlaanderen vzw kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van content op deze website. Bij het vaststellen van fouten of onjuistheden, kan u de beheerder van deze website raadplegen.
De content (hyperlinks inbegrepen) op deze website kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast worden. Sneeuwsport Vlaanderen vzw geeft garanties op een goede werking van de website en kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Sneeuwsport Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.
Het is eveneens onmogelijk om Sneeuwsport Vlaanderen vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Sneeuwsport Vlaanderen vzw niet aansprakelijk gesteld worden.
De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sneeuwsport Vlaanderen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar Sneeuwsport Vlaanderen vzw wordt gestuurd via deze website overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens

Alle content die op deze website beschikbaar is, kan geraadpleegd worden zonder dat u hiervoor persoonlijke informatie moet verstrekken.
Door zich toegang te verschaffen tot de website van Sneeuwsport Vlaanderen vzw, verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft u toestemming aan Seeuwport Vlaanderen vzw om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De meegedeelde informatie mag tevens verwerkt en gebruikt worden door vennootschappen en partners die aan Sneeuwsport Vlaanderen vzw verbonden zijn. Sneeuwsport Vlaanderen vzw geeft nooit gegevens door aan bedrijven of organisaties buiten Sneeuwsport Vlaanderen vzw zonder voorafgaande toestemming. Het gebruik van persoonsgegevens is uitsluitend beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden: verstrekken van informatie, direct marketing, studies, statistieken en/of marketingacties.
Sneeuwsport Vlaanderen vzw kan tevens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam via dewelke u naar www.sneeuwsportvlaanderen.be gekomen bent of via dewelke u de website verlaat. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het optimaliseren van deze website voor haar bezoekers.

Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens

U heeft ten alle tijden recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u kan kosteloos een verbetering of verwijdering van deze gegevens aanvragen. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar Sneeuwsport Vlaanderen op het volgende adres:
Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 27 – B
2600 Berchem
België

Commissie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer (Privacyverklaring inzake AVG)

Gelieve, naar aanleiding van de Europese wet van 28 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te noteren dat Sneeuwsport Vlaanderen vzw de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze website en de website www.snowid.be (het online ledenplatform). Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of het bureau vzan Sneeuwsport Vlaanderen te contacteren. 

De volledige Privacyverklaring inzake AVG is hier te downloaden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website www.sneeuwsportvlaanderen.be en www.sneeuwsport.vlaanderen wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze cookies geen persoonlijke gegevens.
De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van Sneeuwsport Vlaanderen laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Sneeuwsport Vlaanderen vzw is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Sneeuwsport Vlaanderen vzw via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Sneeuwsport Vlaanderen vzw ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Sneeuwsport Vlaanderen vzw uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Seeuwsport Vlaanderen vzw herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Sneeuwsport Vlaanderen vzw de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 • Koper en Sneeuwsport Vlaanderen vzw komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de eerder vermelde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sneeuwsport Vlaanderen vzw gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Seeuwsport Vlaanderen vzw garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sneeuwsport Vlaanderen vzw bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat een opleiding of bijscholing bvb. geannuleerd of uitgesteld wordt), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • De Koper is de prijs verschuldigd die Sneeuwsport Vlaanderen vzw in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sneeuwsport Vlaanderen vzw worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland en Belgie gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sneeuwsport Vlaanderen vzw.

Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Per overschrijving;
  • Per mobiele betaling, ondersteund door MultisafePay.
 • Sneeuwsport Vlaanderen vzw kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 • In het geval door Sneeuwsport Vlaanderen vzw een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sneeuwsport Vlaanderen vzw is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sneeuwsport Vlaanderen vzw, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Zichttermijn / herroepingsrecht

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sneeuwsport Vlaanderen vzw heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sneeuwsport Vlaanderen vzw. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sneeuwsport Vlaanderen vzw er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
 • I.g.v. een opleiding of bijscholingen, geldt het herroepingrecht geldt voor wijzigingen in de cursusdata en ziekte van de docent of spreker. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor :
de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;
de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met de Bank of één van zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.
Sneeuwsport Vlaanderen kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het niet inroepen of afdwingen door de bank, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.

Technische gegevens

Deze site werd ontwikkeld met Webhero.
Niet conctractuele gegevens op deze site: Om deze site te bekijken heeft u een recente web browser (bv. FireFox - Internet Explorer) nodig. De PDF bestanden kunt u openen met Adobe Acrobat Reader.

Online inschrijvingen

Log nu in

Nieuwsbrief

Voer je emailadres in onderaan elke webpagina.  Zo blijf je op de hoogte van alle aankomende gebeurtenissen binnen de federatie Sneeuwsport Vlaanderen.Contact

info@sneeuwsport.vlaanderen
Administratief coördinator
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x